Sign In Forgot Password

Jewish Prayer Times For Scottsdale, AZ

Jewish Prayer Times For Scottsdale, AZ

Jump to Date:
‹‹ 14 Iyyar 5779 Sun, May 19, 2019 ››
Parshat Behar & Pesach Sheni & 29th Day Omer
Alot Hashachar 3:59a
Earliest Tallit 4:33a
Netz (Sunrise) 5:24a
Latest Shema 8:54a
Zman Tefillah 10:04a
Chatzot (Midday) 12:24p
Mincha Gedola 12:59p
Mincha Ketana 4:29p
Plag HaMincha 5:57p
Shkiah (Sunset) 7:24p
Tzeit Hakochavim 8:06p
Today's Jewish Prayer Times for Scottsdale, AZ, 85254 33.6082322 -111.9274437
Alot Hashachar 3:59a
Earliest Tallit 4:33a
Netz (Sunrise) 5:24a
8:18a
Latest Shema 8:54a
Zman Tefillah 10:04a
Chatzot (Midday) 12:24p
Mincha Gedola 12:59p
Mincha Ketana 4:29p
Plag HaMincha 5:57p
Shkiah (Sunset) 7:24p
Tzeit Hakochavim 8:06p
Alot Hashachar 3:58a
Earliest Tallit 4:33a
Netz (Sunrise) 5:24a
8:18a
Latest Shema 8:54a
Zman Tefillah 10:04a
Chatzot (Midday) 12:24p
Mincha Gedola 12:59p
Mincha Ketana 4:30p
Plag HaMincha 5:57p
Shkiah (Sunset) 7:25p
Tzeit Hakochavim 8:07p
Alot Hashachar 3:57a
Earliest Tallit 4:32a
Netz (Sunrise) 5:23a
8:17a
Latest Shema 8:53a
Zman Tefillah 10:04a
Chatzot (Midday) 12:24p
Mincha Gedola 1:00p
Mincha Ketana 4:30p
Plag HaMincha 5:58p
Shkiah (Sunset) 7:26p
Tzeit Hakochavim 8:07p
Alot Hashachar 3:56a
Earliest Tallit 4:31a
Netz (Sunrise) 5:23a
8:17a
Latest Shema 8:53a
Zman Tefillah 10:04a
Chatzot (Midday) 12:25p
Mincha Gedola 1:00p
Mincha Ketana 4:31p
Plag HaMincha 5:58p
Shkiah (Sunset) 7:26p
Havdalah 8:16p
Tzeit Hakochavim 8:08p
Alot Hashachar 3:55a
Earliest Tallit 4:31a
Netz (Sunrise) 5:22a
8:17a
Latest Shema 8:53a
Zman Tefillah 10:04a
Chatzot (Midday) 12:25p
Mincha Gedola 1:00p
Mincha Ketana 4:31p
Plag HaMincha 5:59p
Shkiah (Sunset) 7:27p
Tzeit Hakochavim 8:09p
Alot Hashachar 3:55a
Earliest Tallit 4:30a
Netz (Sunrise) 5:22a
8:17a
Latest Shema 8:53a
Zman Tefillah 10:04a
Chatzot (Midday) 12:25p
Mincha Gedola 1:00p
Mincha Ketana 4:31p
Plag HaMincha 6:00p
Shkiah (Sunset) 7:28p
Tzeit Hakochavim 8:10p
Alot Hashachar 3:54a
Earliest Tallit 4:29a
Netz (Sunrise) 5:21a
8:16a
Latest Shema 8:52a
Zman Tefillah 10:04a
Chatzot (Midday) 12:25p
Mincha Gedola 1:00p
Mincha Ketana 4:32p
Plag HaMincha 6:00p
Candle Lighting 8:10p
Shkiah (Sunset) 7:28p
Tzeit Hakochavim 8:11p
... Calculation method: ShulCloud Network
Sun, May 19 2019 14 Iyyar 5779